Blog

agroenergia dla rolników
Redakcja | 5 października, 2021 | 0 Komentarzy

Ruszył Program Agroenergia

1 października 2021 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie dla rolników w ramach programu Agroenergia 2021, dzięki któremu rolnicy mogą uzyskać środki na instalacje fotowoltaiczne, instalacje wiatrowe, pompy ciepła oraz magazyny energii. Celem programu jest wspieranie samowystarczalności energetycznej na obszarach wiejskich. Rolnicy, którzy złożą wniosek w terminie i spełnią warunki mogą ubiegać się o dotację lub dotację i kredyt na realizację przedsięwzięcia. Wnioski można składać w WFOŚiGW po podpisaniu stosownych umów z NFOŚiGW. Dofinansowanie będzie wypłacane w formie refundacji poniesionych kosztów po zakończeniu inwestycji.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Osoby fizyczne, właściciele oraz dzierżawcy nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi od 1 ha do 300 ha. Warunkiem jest również prowadzenie gospodarstwa rolnego przez minimum 1 rok.

Jakie inwestycje podlegają programowi?

 • instalacje fotowoltaiczne o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
 • instalacje wiatrowe o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
 • pompy ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
 • instalacje hybrydowe, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ (sumarycznie moc całej instalacji może przekroczyć 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek  nie mogą przekraczać 50 kW). Realizacja takiego projektu musi wynikać z audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła.

W przypadku realizacji instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych oraz instalacji hybrydowej można uzyskać wsparcie także na zakup i montaż towarzyszących magazynów energii.

Dofinansowaniu nie będą podlegać:

 • projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji,
 • jak również te rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Kwoty dotacji o które można się ubiegać w ramach programu Agroenergia

 • Instalacje o wielkości od 10 do 30 kW do 20% kosztów kwalifikowanych*, ale nie więcej niż 15 000 zł.
 • Instalacje o wielkości od 30 do 50 kW do 13% kosztów kwalifikowanych*, ale nie więcej niż 25 000 zł.
 • Dla instalacji hybrydowych będzie również przyznawany dodatek w wysokości 10 tys. zł w postaci niskooprocentowanej pożyczki.
 • Dla towarzyszących magazynów energii – dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii (warunkiem jest zintegrowanie magazynu energii ze źródłem energii).

*Okres kwalifikowalności kosztów obejmuje od 01.06.2021 r. do 30.06.2027 r., przy czym koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinasowanie przez Beneficjenta końcowego nie stanowią kosztu kwalifikowanego.

Podstawowe warunki jakie trzeba spełnić, aby uzyskać dofinansowanie:

 1. Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
 2. Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończeniu inwestycji.
 3. Zakończenie przedsięwzięcia rozumiane jest jako przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej oraz zawarcie umowy kompleksowej z przedsiębiorstwem energetycznym, a w przypadku przedsięwzięć dot. pompy ciepła, magazynów energii oraz systemów off-grid, poprzez uzyskanie protokołu odbioru.
 4. Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
 5. Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji instalacji (wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia.
 6. Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, z wyłączeniem środków zwrotnych z WFOŚiGW.
 7. W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego „Agroenergia” do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.
 8. Wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie (o ile dysponuje więcej niż jednym Punktem Poboru Energii w przypadku wnioskowania o dofinansowanie do kilku instalacji fotowoltaicznych lub wiatrowych).

źródło: www.gov.pl

Komentarze

Twój adres email nie będzie publikowany.